Pengertian Cerpen Ciri dan Struktur Cerpen

Cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk prosa yang menceritakan suatu tokoh dan disertai dengan berbagai masalah serta memiliki alur yang menarik.

 

Ciri-ciri Cerpen

 • Berbentuk tulisan singkat, padat, runtut, dan jelas.
 • Tulisan kurang dari 10.000 kata.
 • Mengangkat masalah tunggal.
 • Ceritanya pendek.
 • Menggunakan alur lurus.
 • Penokohan singkat, sederhana dan tidak begitu mendalam.
 • Menggunakan kata yang mudah dipahami pembaca.
 • Memberikan kesan bagi pembaca.
 • Permasalahan dalam cerita selalu selesai.

Struktur Cerpen

 • Abstraksi adalah ringkasan atau inti cerita yang kemudian dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa.
 • Orientasi adalah pengenalan latar belakang, yang berkaitan dengan latar waktu, ruang, dan suasana.
 • Komplikasi adalah urutan kejadian yang saling terhubung, unsur sebab-akibat.
 • Evaluasi adalah konflik atau masalah yang muncul dalam sebuah cerpen, kemudian akan diselesaikan.
 • Resolusi adalah munculnya solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam sebuah cerpen.
 • Koda adalah berisi pesan moral yang disampaikan dalam sebuah cerita pendek.